برگزاری اولین جشنواره ملی هنر و فرهنگ در گردشگری
17 خرداد 1403
برگزاری اولین جشنواره ملی هنر و فرهنگ در گردشگری

دبیرخانه دائمی اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری بر آن است تا جشنواره ای را با عنوان اولین جشنواره ملی هنر و فرهنگ در گردشگری برگزار نماید. این جشنواره مشتمل بر سه رویداد می باشد:

  •  رویداد ملی نقش نگاره های گردشگری ایران
  • رویداد ملی عکس نگاره های گردشگری ایران
  • رویداد ملی خط نگاره های سفر و گردشگری


شرکت در هر سه رویداد این جشنواره برای عموم، آزاد است.
به نفرات اول تا سوم هر رویداد، جوایز نقدی و غیرنقدی نفیس و ارزنده ای اهدا خواهد شد.
به منظور اطلاع از آیین‌نامه و ضوابط فنی و اجرایی اولین جشنواره ملی هنر و فرهنگ در گردشگری فایل الصاقی زیر را مطالعه نموده و آثار خود را مطابق با آن تنظیم و به دبیر خانه اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری ارسال نمایید.

ضوابط فنی و اجرایی جشنواره ملی هنر و فرهنگ در گردشگری